You are here: AW Antiques & Collectibles Chinese Dynasties

AW Antiques & Collectibles

Finding & Reviving Old Furniture
 
Antique Restoration
 
Antique Information
 
 
General Info

Chinese Dynasties 1766 BC - 1911 AD

SHANG 1766 - 1123BC

ZHOU 1122 - 249BC

WARRING STATES 403 - 221BC

QIN 221 - 207BC

HAN 206BC - AD220

6 DYNASTIES 317 - 589

SUI 590 - 618

TANG 618 - 906

5 DYNASTIES 907 - 960

LIAO 907 - 1125

SONG 960 - 1279

JIN 1115 - 1234

YUAN 1260 - 1368

MING 1368 - 1644

QING 1644 - 1911


Reign Periods


MING PERIOD (1368-1644 AD)

Hongwu------1368-1398------Hongzhi------1488-1505

Jianwen-----1399-1402------Zhengde------1506-1521

Yongle--------1403-1424------Jiajing----1522-1566

Honggxi------1425------Longqin----------1567-1572

Xuande------1426-1435------Wanli--------1573-1620

Zengtong------1436-1449------Taichang---1620

Jingtai------1450-1456------Tianqi------1621-1627

Tianshun------1457-1454------Chongzheng-1628-1644


QING PERIOD (1644-1911)

Shunzhi------1644-1662------Daoguang------1821-1850

Kangxi------1662-1722------Xianfeng------1851-1861

Yongzheng------1723-1735------Tongzhi-----1862-1874

Qianlong------1736-1795------Guangxu------1875-1908

Jiali------1796-1820------Xuantong------1908-1911CLICK HERE for Collecting Chinese Pottery.
If you wish to contact me please get in touch by completing this short form.